Upute

Instructions for Authors

CILJEVI I DJELOKRUG

Cilj je časopisa pružiti međunarodnu platformu za objavljivanje članaka u području veterinarskih i životinjskih znanosti i biotehnologije. Sadržaj časopisa posebno je posvećen veterinarskoj praksi, ali i svim znanstvenicima kao i sveučilišnim nastavnicima u cilju ohrabrenja da podijele svoje znanje i iskustvo na ovoj platformi. Rukopisi poslani u časopisu mogu uključivati: izvorne znanstvene radove, pregledne članke, kratka priopćenja, stručne članke, prikaze slučajeva i kongresna priopćenja te literarne zapise kao i osvrte novih knjiga na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Tekstovi originalnih znanstvenih radova, preglednih članaka i stručnih rasprava mogu imati do 20 stranica (pisanih u MS Wordu, Times New Roman, veličina fonta 12, prored 1,5), međutim, u iznimnim slučajevima prihvatit će se i veći broj stranica. Kratka priopćenja i prikazi slučajeva do 7 stranica, a kongresna pripćenja, literarni zapisi i osvrti novih knjiga do 3 stranice. Rukopisi podneseni časopisu se najprije razmatraju na Uredništvu radi utvrđivanja njihove prihvatljivosti za eventualno objavljivanje u časopisu s obzirom na ciljeve i djelokrug časopisa. Također se razmatra zadovoljavaju li rukopisi temeljne standarde znanstvenog ili stručnog članka.

Autore treba u tekstu citirati na sljedeći način:
a) ako je jedan autor: Cvetnić (2015.).
b) ako su dva autora: Džaja i Severin (2012.).
c) ako su tri ili više autora: Dobranić i sur. (2008.); (Vince et al., 2009).

Nakon odluke Uredništva znanstveni i stručni rukopisi koji zadovoljavaju prije spomenute kriterije upućuju se na istorazinsko vrednovanje dvojici nezavisnih recenzenata, znanstvenika/stručnjaka u području tematike rukopisa.
Uredništvo može zahtijevati od autora da popravi svoj rad bez da ga pošalje na istorazinsku recenziju ili ga može odmah odbiti.

Svaki originalni znanstveni rad, pregledni članak, stručna rasprava, kratko priopćenje i prikaz slučaja mora imati sažetak na engleskom jeziku do najviše 300 riječi. Ključne riječi trebaju biti također napisane, minimalno 3-6.

Ističemo posebice da svi grafikoni moraju biti izrađeni u Microsoft programima na računalu, a fotografije (analogne i digitalne) takve kvalitete da se mogu uspješno reproducirati.

Popratno pismo autora mora sadržavati:
a) Izjavu o sukobu interesa
Autori su dužni objaviti svaki potencijalni sukob interesa, kao što su konzultantske, financijske uključenosti, vlasništvo patenta, itd. Autori originalnih znanstvenih članaka moraju u trenutku podnošenja objaviti financijski aranžman koji imaju s tvrtkom čiji je proizvod istaknut u dostavljenom rukopisu, ili s tvrtkom s kojom izrađuju kompetitivni proizvod. Takve informacije će se povjerljivo čuvati sve dok je članak na recenziji i neće utjecati na uređivačku odluku, ali ako je članak prihvaćen za objavljivanje, takvi se podatci moraju priopćiti čitatelju.

b) Izjavu o etičnosti
Autori moraju potvrditi da materijal dostavljen za objavljivanje nije objavljen niti poslan za objavljivanje nigdje drugdje osim, eventualno u obliku sažetka. Uredništvo je odgovorno za utvrđivanje i sprječavanje publiciranja istraživanja koja nisu provedena u skladu s etičkim i znanstvenim/stručnim standardima časopisa. Uredništvo je voljno u svakoj situaciji povući članak kada je nužno te objaviti ispravke pojašnjenja i isprike ukoliko su potrebne. Uredništvo neće dopustiti objavljivanje radova koji opisuju pokusne postupke na živim životinjama za koje se može razumno pretpostaviti da su im nanijeli nepotrebnu bol ili nelagodu. Kako bi za objavljivanje bili prihvatljivi, pokusi na živim kralješnjacima ili glavonošcima (Octopus vulgaris, Loligo spp., Sepia officinalis…) i njihovim izvaljenim ličinačkim stadijima trebaju biti u skladu s propisima Europske unije te su u skladu sa smjernicama koje je donio Odbor za istraživanje i etičkim pitanjima IASP.
Uredništvo zahtjeva da svaki originalni znanstveni članak dostavljen časopisu uključuje izjavu da je za istraživanje dobiveno etičko odobrenje nadležne institucije ili izjavu da isto nije bilo potrebno.

Časopis Veterinarska stanica neće prihvatiti članke za objavljivanje čiji autori nisu poštivali pravila, propise i zakone o humanom postupanju sa životinjama. Vidi: Direktiva 2010/63/EU Europskog Parlamenta i Savjeta za zaštitu životinja koje se koriste u znanstvene svrhe, 22. rujna 2010., Službeni časopis Europske Unije L 276, 20. listopada 2010., str. 33-79. Svi materijali objavljeni u časopisu Veterinarska stanica moraju poštivati visoke etičke standarde u vezi s dobrobiti životinja. (Usuglašene upute o animalnoj etici i dobrobiti za veterinarske časopise – Međunarodna udruga veterinarskih urednika, Ženeva, Švicarska, 2010.).

Kriteriji temeljeni na animalnoj etici za razmatranje rukopisa radova
Rukopisi radova biti će razmatrani za objavljivanje samo ukoliko rad opisan u njima:
1. Slijedi međunarodne, nacionalne i/ili institucionalne upute za humano postupanje sa životinjama i pridržava se relevantne legislative;
2. Bude odobren od etičkog recenzentskog odbora u instituciji ili u praksi s malim i velikim životinjama gdje su istraživanja provedena, odnosno gdje takvi odbori postoje;
3. Sadrži istraživanja u kojim su korištene životinje određenih vlasnika i pri tome se pridržavaju visokih standarda (najboljih standarda struke) veterinarske zdravstvene njege te uključuje suglasnost informiranog vlasnika.

Prije prihvaćanja rukopisa, a radi verificiranja pridržavanja gore spomenutih uvjeta, autori moraju:
1. Potpisati pismo kojim potvrđuju da su zakonski i etički uvjeti poštovani u vezi s humanim postupanjem sa životinjama opisanim u istraživanju;
2. Specificirati u podpoglavlju Materijali i metode postupak odobrenja etičkog recenzentskog odbora te međunarodnih, nacionalnih i/ili institucionalnih uputa kojih su pridržavali.

Kriteriji za odbacivanje rukopisa rada temeljeni na animalnoj etici:
1. Rukopisi radova autora koji se nisu pridržavali prije spomenutih propisa;
2. Istraživanja koja su uključivala nanošenje nepotrebne boli, distresa, patnje te svih trajnih oštećenja zdravlja životinja;
3. Urednik zadržava pravo da odbaci rukopis rada na temelju osnovane sumnje u poštivanje etike i dobrobiti životinja.

c) Informacije o autorskim pravima i dopuštenju
Informacije o autorskim pravima i dopuštenju mogu se pronaći na mrežnoj stranici časopisa, a pripadaju Hrvatskom veterinarskom institutu, Zagreb, Hrvatska, vlasniku i izdavaču časopisa. Svi objavljeni članci dostupni su čitateljima besplatno online i u tiskanom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku.

d) Arhiviranje
Časopis se arhivira u online i tiskanom obliku što jamči trajnu dostupnost časopisa čitateljima.

e) Informacije o vlasništvu i menadžmentu časopisa
Informacije su dostupne na mrežnoj stranici Hrvatskog veterinarskog instituta, Zagreb, Hrvatska koji je ujedno i vlasnik i izdavač časopisa.

f) Misija i najbolja praksa: povlačenje, pogreške i ispravci
Povlačenje članka
Kršenja profesionalnih etičkih kodeksa, poput višestrukog podnošenja, lažnih tvrdnji o autorstvu, plagijata, uporabe lažnih podataka ili slično. Povremeno će se povlačenje koristiti i za ispravljanje pogrešaka u podnošenju ili objavljivanju.

Povlačenje članka njegovih autora ili urednika:
Bilješka pod nazivom „Povlačenje: [naslov članka]” koju potpisuju autori i/ili urednik objavljuje se u numeriranom dijelu sljedećeg broja časopisa i navodi u popisu sadržaja. U elektroničkoj verziji postoji veza na izvorni članak.

Erratum
Erratum se odnosi na ispravljanje pogrešaka koje je izdavač uveo u članak. Sve izmjene koje je uveo izdavač označene su autoru u fazi provjere, a sve pogreške autor primjereno identificira i izdavač ih ispravlja prije konačne objave. Autori koji primijete pogrešku trebaju se obratiti glavnom uredniku putem e-pošte na adresu smarko@vef.hr.

Ispravka
Ispravka se odnosi na promjenu u članku koju autor želi objaviti u bilo kojem trenutku nakon prihvaćanja članka. Autori se trebaju obratiti uredniku časopisa koji će utvrditi utjecaj promjene i odlučiti o odgovarajućem postupanju.

Svaki rukopis koji je prošao postupak istorazinskog vrednovanja te odlukom Uredničkog odbora bio prihvaćen za objavu u online i/ili tiskanom obliku, nakon toga nije više moguće povući iz daljnjeg postupka objavljivanja.

Oglašavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u časopisu Veterinarska stanica mora biti sukladno člancima 75.-78. Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (Narodne novine 84/2008.) i Pravilniku o načinu oglašavanja veterinarsko-medicinskih proizvoda (Narodne novine 146/2009.). U slučaju veterinarsko-medicinskih proizvoda koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet, od oglašivača se obvezno traži suglasnost za oglašavanje izdana od nadležnog tijela.

U pregledu literature potrebno je navoditi samo autore koji se citiraju u radu i to prema uputama koje se prilažu:
Knjiga: HAFEZ, E. S. E. (1986): Adaption of domestic animals. Philadelphia: Lea and Febinger.
Poglavlje u knjizi: MAURER, F. D., R. A. GRIESEMER and T. C. JONES (1959): African swine fever. In: DUNNE, H. W.: Diseases of swine. Ames, Iowa (145 – 158).
Disertacija: FOLNOŽIĆ, I. (2014): Utjecaj tjelesne kondicije i pariteta na energetski, antioksidacijski i reprodukcijski status visoko mliječnih krava tijekom prijelaznog razdoblja. Disertacija. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Zbornik referata: SANKOVIĆ, F. (1986): Kirurške bolesti u intenzivnom uzgoju preživača. Izvješća sa X. znanstvene konferencije “Veterinarska biomedicina i tehnika” (Zagreb, 15. i 16. studenoga 1984). Zbornik referata. Zagreb (suppl. S1 – S8).
Zbornik sažetaka: ČAJAVEC, S., Ljiljana MARKUŠ CIZELJ, S. CVETNIĆ i M. LOJKIĆ (1985): Serološki odziv svinja na eksperimentalnu inaktiviranu vakcinu bolesti Aujezskoga. Kongres mikrobiologa Jugoslavije (Poreč, 24. – 28. rujna 1985). Zbornik plenarnih predavanja i sažetaka priopćenja. Zagreb (104).
Časopis: CERUNDOLO, R. (2004): Generalized Microsporum canis dermatophytosis in six Yorkshire terrier dogs. Vet. Dermatol. 15, 181-187.

Predaja rukopisa:
Rukopise na hrvatskom ili engleskom jeziku treba poslati elektroničkom poštom na adresu glavnog urednika (smarko@vef.hr).

U svakom članku treba navesti:
Dopisnog autora, njegov akademski stupanj, naziv i adresu organizacije u kojoj radi i adresu elektroničke pošte (e-mail). Isto tako treba navesti akademski stupanj i organizaciju u kojoj rade svi ostali autori.

AIMS AND SCOPE

The goal of the journal is to provide an international platform for the publication of articles in the fields of veterinary and animal sciences, and biotechnology.
The content of the journal is particularly dedicated to veterinary practitioners, but also to veterinary scientists and university professors, to encourage them to share their knowledge and experience on this platform. Manuscripts submitted to the journal may include: original scientific papers, review articles, short communications, professional articles, case reports, conference reports and literary records and reviews of new book either in Croatian or English languages.

Original research papers, review articles and expert discussions may have up to 20 pages (written in MS Word, Times New Roman, font size 12, spacing 1.5); however, in exceptional cases, a larger number of pages may be accepted.
Case reports may be up to 7 pages and conference reports, literary records and reviews of new books may be up to 3 pages. The manuscripts submitted to the journal are firstly considered by Editorial Board for their suitability for eventual publication in the journal regarding the aims and the scope of the journal, assuming that they should satisfied basic standards of scientific and professional articles.

In the text, references should be cited as follows:
a) single author: Cvetnić (2015)
b) two authors: Džaja and Severin (2012)
c) three or more authors: Dobranić et al. (2008); (Vince et al., 2009).

Following Editorial Board decision the scientific and professional manuscripts which satisfied above mentioned criteria are send to peer-review processing by two independent reviewers who are experts in the field of the topic of manuscripts and have no conflict of interest. The Editorial Board may require authors to improve their work without submitting it to the peer review process or may immediately reject it.

Original scientific papers, review articles, short communications and expert discussions must have an abstract in English of up to 300 words. A minimum of 3 – 6 keywords should also be provided.

All figures should be prepared using Microsoft programs, and photos (analogue and digital) should be of such quality that allows for successfully reproduction.

The Covering letter authors must include:
a) Conflict of interest statement
Authors are required to disclose any potential conflict of interest such as consultancies, financial involvement, patent ownership, etc. Authors of research articles must disclose at the time of submission any financial arrangement they have with the company whose product features prominently in the submitted manuscript, or with a company making a competing product. Such information will be held in confidence while the paper is under review and will not influence the editorial decision, but if the article is accepted for publication, such information must be communicated to the reader.

b) Ethical statement
The authors must certify that the material submitted for publication has not been published except in abstract form, and is not being considered for publication elsewhere. The Editorial Board is responsible to identify and prevent publication of manuscripts where research misconduct has occurred and also should always be willing to retract articles when needed and to publish corrections clarifications and apologies when needed.

The Editorial Board will not allow the publication of papers describing experimental procedures on living animals which may reasonably be presumed to have inflicted unnecessary pain or discomfort upon them. To be acceptable for publication, experiments on living vertebrates or Cephalopoda (Octopus vulgaris, Loligo spp., Sepia officinalis…) and their hatched larval stages should conform to the European Union’s legislation and are in accordance with guidelines set by the Committee for Research and Ethical Issues of IASP. We require every research article submitted to the Journal to include a statement that the study obtained ethics approval or a statement that it was not required.

The journal Veterinarska stanica will not accept reports for publishing whose authors have not adhered to the rules, regulations, and the laws for the human treatment of animals. See: Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes, 22 September 2010, Official Journal of the European Union L276, 20 October 2010, pp. 33-79. All materials published in journal Veterinarska stanica must adhere to high ethical standards concerning animal welfare. (Consensus Guidelines on Animal Ethics and Welfare for Veterinary Journals – International Association of Veterinary Editors, Geneva, Switzerland, 2010).

Animal ethics based criteria for manuscript consideration
Manuscripts will be considered for publication only if the work described therein:
1) Follows international, national, and/or institutional guidelines for human animal treatment and complies with the relevant legislation;
2) Has been approved by the ethics review committee at the institution or practice at which the studies were conducted, were such a committee exists,
3) For studies using client-owned animals, demonstrates a high standard (best practice) of veterinary care and involves informed client consent.

Prior to acceptance of a manuscript, to verify compliance with the above policies, the authors must:
1) Sign a letter certifying that the legal and ethical requirements have been met with regards to the humane treatment of animals described in the study;
2) Specify in Materials and methods the ethical review committee approval process and the international, national, and/or institutional guidelines followed.

Animal ethics based criteria for manuscript rejection:
1) Manuscripts and authors that fail to meet the aforementioned requirements;
2) Studies that involve unnecessary pain, distress, suffering, all lasting harm to animals;
3) The Editor retains the right to reject manuscripts on the basis of ethical or welfare concerns.

c) Copyright and licensing information
Copyright and licensing information are owned by Croatian Veterinary Institute, Zagreb, Croatia as the publisher of the journal. All published articles are available free of charge to readers on the journal’s web site in Croatian and English language.

d) Archiving
The journal archiving in on-line and printed version which guarantee the permanent access to the journal.

e) Ownership and management information
Information are available at the web site of the Croatian Veterinary Institute, Zagreb, Croatia as a owner and publisher of the journal.

f) Policy and best practice: retraction, errata & corrigenda
Article retraction
Infringements of professional ethical codes, such as multiple submission, bogus claims of authorship, plagiarism, fraudulent use of data or the like. Occasionally a retraction will be used to correct errors in submission or publication.

The retraction of an article by its authors or the editor:
A retraction note titled “Retraction: [article title]” signed by the authors and/or the editor is published in the paginated part of a subsequent issue of the journal and listed in the contents list. In the electronic version, a link is made to the original article.

Erratum
An erratum refers to a correction of errors introduced to the article by the publisher. All publisher-introduced changes are highlighted to the author at the proof stage and any errors are ideally identified by the author and corrected by the publisher before final publication.
Authors who notice an error should contact the Editor-in-Chief (e-mail: smarko@vef.hr).

Corrigendum
A corrigendum refers to a change to their article that the author wishes to publish at any time after acceptance.
Authors should contact the editor of the journal, who will determine the impact of the change and decide on the appropriate course of action.

The manuscript that has passed the peer-review process and was accepted for publication in the on-line and/or printed form by the decision of the Editorial Board can not be withdrawn from the further publication process.

Advertising of veterinary medicinal products in the journal Veterinarska Stanica must be in accordance with Articles 75-78 of the Act on Veterinary Medicinal Products (Official Gazette 84/2008) and the Ordinance on the advertising of veterinary medicinal products (Official Gazette 146/2009).
For veterinary medicinal products that have not been granted marketing authorisation, advertisers are required to request consent for advertising from the competent authority.

The literature citations may list only the papers cited in the manuscript and according to the instructions below:

Book: HAFEZ, E. S. E. (1986): Adaption of domestic animals. Philadelphia: Lea and Febinger.
Book chapter: MAURER, F. D., R. A. GRIESEMER and T. C. JONES (1959): African swine fever. In: DUNNE, H. W.: Diseases of swine. Ames, Iowa (145 – 158).
Dissertation: FOLNOŽIĆ, I. (2014): Effect of body condition and parity on energetic, antioxidative and reproductive status in high yielding dairy cows during transition period. Dissertation. Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb.
Proceedings manuscripts: SANKOVIĆ, F. (1986): Kirurške bolesti u intenzivnom uzgoju preživača. Izvješća sa X. znanstvene konferencije “Veterinarska biomedicina i tehnika” (Zagreb, 15. i 16. studenoga 1984). Zbornik referata. Zagreb (suppl. S1 – S8).
Proceeding abstracts: ČAJAVEC, S., Lj. MARKUŠ CIZELJ, S. CVETNIĆ i M. LOJKIĆ (1985): Serološki odziv svinja na eksperimentalnu inaktiviranu vakcinu bolesti Aujezskoga. Kongres mikrobiologa Jugoslavije (Poreč, 24. – 28. rujna 1985). Zbornik plenarnih predavanja i sažetaka priopćenja. Zagreb (104).
Journal: CERUNDOLO, R. (2004): Generalized Microsporum canis dermatophytosis in six Yorkshire terrier dogs. Vet. Dermatol. 15, 181-187.

Manuscripts submission:
Manuscripts should be submitted either in Croatian or English languages by electronic mail to the Editor-in-Chief (e-mail: smarko@vef.hr).

All submissions should include:
Academic degree, Affiliation and e-mail of Corresponding author. It should also specify the Academic degree and Affiliation for all other authors.

Podijeli...