Obituary

In memoriam prof. dr. sc. Tomislav Balenović (1942. – 2020.)

U ova, za sve nas stresna vremena ‘novog normalnog’, opraštamo se od našeg dragog kolege, znanstvenika i stručnjaka te učitelja mnogih uspješnih generacija doktora veterinarske medicine prof. dr. sc. Tomislava Balenovića. Dugogodišnji profesor u Zavodu za stočarstvo, današnjem Zavodu za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doktor znanosti Tomislav Balenović preminuo je 18. prosinca 2020. godine u 79-oj godini života. Na vječni počinak ispraćen je tiho, u krugu obitelji te najbližih prijatelja i suradnika.

Profesor Balenović rođen je 27. siječnja 1942. godine u Zemunu. Osnovnu školu i II. gimnaziju „Braće Ribar“ pohađao je u Zagrebu. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, godine 1962. upisao je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 1968. godine. Godinu dana kasnije zaposlio se u Centru za svinjogojstvo Instituta za fiziologiju i patologiju animalne proizvodnje u Zagrebu. Istodobno je upisao poslijediplomski studij Fiziologija i patologija svinjogojske proizvodnje koji je uspješno završio akademske godine 1970./1971. Na radno mjesto asistenta u Zavodu za stočarstvo izabran je 1971. godine u kojem je započeo graditi karijeru znanstvenika, nastavnika i stručnjaka iz područja animalne proizvodnje i biotehnologije, posebice svinjogojstva. Godine 1974. pohađao je i s uspjehom završio tečaj Iskorištavanje i poboljšavanje reproduktivnih pojava u svinja. Doktorirao je 1981. godine na temu Postupak i učinak odabiranja svinja s obzirom na mesnatost. U zvanje znanstvenog suradnika izabran je 1981., a u zvanje višeg znanstvenog suradnika 1985. godine.
Habilitacijsko predavanje održao je 1984. nakon čega je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja veterine za predmet Primjenjena biologija u uzgoju domaćih životinja. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 1989., redovitog profesora 1999. i redovitog profesora u trajnom zvanju 2004. godine.

Tijekom više od 40 godina rada u Zavodu za stočarstvo, profesor Balenović je provodio različite oblike nastave koji su obuhvaćali područja animalne proizvodnje i biotehnologije, pasminskih svojstava životinja i biostatistike s posebnim naglaskom na uzgoj i proizvodnju svinja, peradi i kunića te uzgojna svojstva i odgoj pasa. Tijekom svog rada aktivno je i brižno pripremao nastavu, koju je studentima predavao u okviru dodiplomskog te više specijalističkih studija i programa trajnog usavršavanja. Tako je u suradničkom i znanstvenim-nastavnim zvanjima sudjelovao u oblikovanju, unaprjeđenju i izvedbi nastave iz kolegija Opće i Specijalno stočarstvo, Primijenjena biologija u uzgoju domaćih životinja, Tehnologija proizvodnje i uzgoja životinja, Uzgoj i proizvodnja životinja, Pasminska svojstva životinja i Osnove statistike u veterinarskoj medicini. Godine 1995. izradio je program novog izbornog kolegija pod nazivom Uzgoj i proizvodnja kunića i krznaša, čime je omogućeno da studenti steknu dodatna znanja o tim, u redovnoj nastavi relativno malo zastupljenim vrstama životinja. Sudjelovao je i u izvođenju nastave iz pet predmeta na dva poslijediplomska studija (Higijena i tehnologija hrane animalnoga porijekla i Teriogenologija domaćih sisavaca), a bio je i jedini začetnik i voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija Zaštita zdravlja svinja, koji je kasnije preimenovan u Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja (1990. – 2011.). Kao prvi autor napisao je tri udžbenika za poljoprivredne srednje škole pod naslovima: Opće stočarstvo, Svinjogojstvo i Peradarstvo (1998.), čime je doprinio osuvremenjavanju i unaprjeđenju kvalitete nastave brojnih naraštaja učenika. Bio je i jedan od autora šestog izdanja sveučilišnog Veterinarskog priručnika koji je odlukom Sveučilišta u Zagrebu odobren kao nastavni materijal (2012.). Pod njegovim su mentorstvom uspješno izrađeno i obranjeno 27 diplomskih radova, dva magistarska i jedan doktorski rad. U autorstvu i suautorstvu objavio je više od 200 znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i inozemnim časopisima te zbornicima s domaćih i međunarodnih skupova.

Uže područje znanstvenog rada prof. Balenovića bilo je područje uzgoja i proizvodnje svinja. Znanstvenoistraživački rad provodio je kao voditelj četiri projekta Ministarstva znanosti Republike Hrvatske (1991. – 1996.; 1996. – 2002.; 2002. – 2006; 2007. – 2012) i jednog projekta Vijeća za istraživanje u poljoprivredi (VIP projekta) Ministarstva poljoprivrede RH (2001. – 2003.).

Profesor Balenović je aktivno surađivao na osam domaćih i dva međunarodna znanstvena projekta.
Osim toga, marljivo je radio na primjenjenim istraživanjima u kojima je objedinjavao probleme različitih sustava uzgoja, posebno svinjogojske proizvodnje.
Njegovo znanje i iskustvo prepoznato je u znanstveno-stručnoj zajednici te je sudjelovao u uređivačkom radu nekoliko znanstvenih časopisa. Tako je od siječnja 1976. do travnja 1977. godine obavljao dužnost tehničkog urednika časopisa Veterinarski arhiv, od 1969. godine bio je pomoćnik tehničkog urednika časopisa Stočarstvo, od 1979. njegov tehnički urednik, od 1987. urednik, a od 2010. do 2019. i njegov glavni urednik, a bio je i urednik monografije 100 godina društvenog udruživanja hrvatskih veterinara 1894.-1994. u izdanju Hrvatske veterinarske komore (1994.). i svečane knjige Osamdeset godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 1919. – 1999. (1999.) te urednik većeg broja zbornika radova predstavljenih na Hrvatskim veterinarskim kongresima i simpozijima Veterinarski dani.

U okviru stručne djelatnosti sudjelovao je u izvođenju tečajeva trajne izobrazbe veterinara. Od strukovnih udruženja bio je član Hrvatskog veterinarskog društva 1893. – Societas veterinaria Croatica, Hrvatskog biološkog društva, Hrvatske veterinarske komore te međunarodnog društva International Pig Veterinary Society.

Prof. Balenović obnašao je više funkcija na Fakultetu i izvan matične institucije.
Bio je predstojnik Zavoda za stočarstvo u više mandata (1990. – 1992., 2000. – 2004. i 2006. – 2007.) i član povjerenstava fakultetskih vijeća. Uz znanstvenu, nastavnu i stručnu aktivnost povezanu s radom na Veterinarskom fakultetu, prof. Balenović je bio recenzent Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje za ocjenu studijskih programa iz područja stočarstva (2004. i 2005.), član prosudbene skupine za ocjenu projekata Ministarstva znanosti obrazovanja i športa iz znanstvenog područja Biomedicinskih znanosti (1999. – 2004.) i član Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje veterinarska medicina (1999. – 2004.).

Za zalaganje u znanstvenom i stručnom radu dobitnik je nekoliko nagrada i priznajnja: priznanje Zagrebačkog velesajma za aktivnost i zalaganje u organiziranju SVIND-Symposiuma od 1970. do 1980. godine, diplomu III. Jugoslavenskog kongresa za razmnožavanje i uzgoj životinja (1996.), pohvalnicu Ministarstva obrane Republike Hrvatske za pokazano zalaganje i uspješno izvršavanje svih povjerenih zadaća i doprinos u obrani Republike Hrvatske kroz veterinarsku struku (1994.) te Certificate of Appreciation from the United States Department Agriculture aworded to Dr. Ivan Vrbanac and associates – Croatian project YO-APHIS-2-JB-180 (IF 933) Monitoring study on the pathology of pigs II. (1996. godine). Nakon iznimno uspješnog i plodonosnog rada na Fakultetu umirovljen je 2012. godine.

Prof. Balenović bio je jedan od vrlo cijenjenih i pristupačnih profesora kojem su se mnogi studenti još za vrijeme studija obraćali za pomoć pri izradi završnih radova, a nama, koji danas radimo u Zavodu, tijekom svog radnog vijeka, ali i kasnije u mirovini, uvijek je bio dostupan, spreman pomoći i poslušati nas. Vrata njegove sobe nikada nisu bila zatvorena, bio je spreman podijeliti svoje znanje i bogato iskustvo, mišljenja, ali i dobronamjerne savjete s kolegama i suradnicima.
Poučavao je i odgajao studente, nas mlađe znanstvenike, danas njegove kolege nastavnike. Veselila nas je činjenica da je i nakon svog odlaska u mirovinu ostao aktivan, redovito nalazio vremena za nas, posjećivao nas uvijek nasmijan, sa zanimanjem o svim događajima na Fakultetu, a posebice u svom Zavodu.
Zatečeni događanjima krajem godine 2020., uvijek ćemo ga pamtiti kakav je bio tijekom tih susreta, naših nastavnih i znanstvenih suradnji te veselih razgovora tijekom zavodskih druženja.

Ostavio je neizbrisiv trag u našem Zavodu, u kojem je radio i stvarao više od 40 godina. Nama i svim budućim generacijama učenika i studenata poklonio je ono najvrijednije za nastavnika – svoja pisana djela za učenje, čitanje i prisjećanje s kojima će još dugo živjeti u našim mislima i sjećanjima. Neka mu je vječna hvala i slava!

Predstojnik Zavoda za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju
doc. dr. sc. Sven Menčik

Share...

Sven MENČIK

doc. dr. sc. Sven Menčik, predstojnik Zavoda za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu