New books

DOBROBIT ŽIVOTINJA

Urednici: Ž. Pavičić i M. Ostović


Naklada Slap, 2019. godina
ISBN: 978-953-191-869-5


U izdanju nakladničke kuće Slap objavljen je sveučilišni udžbenik „Dobrobit životinja“, prvi takav udžbenik na hrvatskom jeziku. Urednici udžbenika su prof. dr. sc. Željko Pavičić i doc. dr. sc. Mario Ostović sa Zavoda za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su ujedno s 28 fakultetskih stručnjaka napisali ovo djelo.

U predgovoru udžbenika urednici naglašavaju da suvremeni trendovi u društvu na globalnoj razini pridaju sve veću važnost načinu na koji se čovjek odnosi prema životinji, neovisno o njezinoj vrsti, namjeni ili ulozi u prirodnom okolišu. Takav je stav posljedica etičke osviještenosti o životinjama kao bićima koja osjećaju i dokazanih činjenica prema kojima čovjek životinju iskorištava na prikladan način ako ona živi u skladu s njezinom dobrobiti. Tako je moralna i zakonska obveza čovjeka osigurati dobrobit životinja o kojima skrbi, koje koristi za proizvodnju hrane ili u pokusne i druge svrhe, a u čemu neizostavnu ulogu imaju doktori veterinarske medicine.

Osiguranje dobrobiti farmskih životinja preduvjet je održivosti stočarske proizvodnje te kvalitete i sigurnosti hrane, što neminovno dovodi do potrebe za edukacijom različitih profila stručnjaka u lancu proizvodnje hrane animalnog podrijetla „od farme do stola“.
U cilju zaštite životinja koje se neizbježno koriste u pokusne ili u druge znanstvene svrhe, nužna je i edukacija znanstvenika i osoblja u istraživačkim institucijama.
No, osim domaćih životinja koje se drže u svrhu proizvodnje i pokusnih životinja, koncept dobrobiti potrebno je sagledavati i pri zaštiti drugih kategorija životinja kao što su: kućni ljubimci, divljač, ribe i životinje u zoološkim vrtovima.

Od akademske godine 2005./2006. područje dobrobiti životinja na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sastavni je dio integriranog preddiplomskog i diplomskog studija u okviru obveznog predmeta „Okoliš, ponašanje i dobrobit životinja“ koji se predaje na prvoj godini studija. Dakle, studenti već na početku studija dobivaju osnovne spoznaje o dobrobiti životinja, a nadograđuju to znanje kroz obvezni predmet „Higijena i držanje životinja“ na drugoj godini studija, obvezni predmet „Zdravlje stada“ na šestoj godini te obvezno-izborne predmete u različitim usmjerenjima (farmske životinje i konji, kućni ljubimci, veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane) tijekom posljednje dvije godine studijskog programa. Osim toga, diplomiranim doktorima veterinarske medicine i stručnjacima srodnih struka omogućeno je dodatno obrazovanje iz dobrobiti životinja putem istoimenog poslijediplomskog specijalističkog studija koji se na Fakultetu izvodi od akademske godine 2012./2013. Radi se o interdisciplinarnom studiju koji objedinjuje sva područja dobrobiti životinja vezana za veterinarsku medicinu kao najvažnijeg sudionika u edukaciji i provedbi toga područja prema Zakonu o zaštiti životinja i drugim propisima. U skladu s time bilo je svakako potrebno napisati i objaviti sveobuhvatan udžbenik o dobrobiti životinja. Udžbenik je podijeljen u 17 poglavlja i na ukupno 438 stranica sa slikovnim prilozima u boji objedinjuje sve relevantne činjenice vezane za dobrobit životinja: opću etologiju, fiziologiju ponašanja, neuroendokrine aspekte stresa u životinja, etiku i dobrobit životinja, dobrobit životinja u različitim sustavima proizvodnje i uzgojno-selekcijskom radu, dobrobit farmskih životinja i konja, dobrobit kućnih ljubimaca i životinja u zoološkim vrtovima, dobrobit jelenske i pernate divljači u uzgoju, riba i pokusnih životinja, eksperimentalnu kirurgiju i anesteziologiju, dobrobit životinja i kakvoću mesa, hranidbu i dobrobit životinja, reprodukciju i dobrobit, kliničku etologiju, ekonomiku dobrobiti životinja i zaštitu životinja u zakonskim propisima.

Udžbenik je namijenjen studentima za potrebe diplomske i poslijediplomske nastave na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stručnjacima koji se bave ovim područjem veterinarske medicine u svakodnevnoj praksi. Posvećen je 100. obljetnici osnutka i djelovanja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, svim njegovim dosadašnjim generacijama nastavnika i studenata koji su ostavili dubok trag u razvoju i značenju veterinarske medicine za našu zemlju te doprinijeli međunarodnoj prepoznatljivosti Fakulteta.

Urednici
prof. dr. sc. Željko PAVIČIĆ
doc. dr. sc. Mario OSTOVIĆ

Share...

Željko PAVIČIĆ

Željko PAVIČIĆ, DVM, PhD, Full Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Zagreb, Croatia